ΑΆΒΓΔΕΖΘΙΚΜΝΞΟΠΣΤΥΦΧΨ
 1. Home
 2. Α: 14 terms
 1. αναπαράσταση
 2. αναφορά σε κλασικό έργο
 3. ανδρική μορφή
 4. ανθρωποκεντρικό θέμα
 5. αντίγραφο κλασικού έργου
 6. αντικείμενο
 7. αποσπασματική μορφή
 8. αρχιτεκτονικά στοιχεία
 9. αρχιτεκτονικό σχέδιο
 10. αστικό τοπίο
 11. αυγό
 12. αφαιρετική σύνθεση
 13. αφηρημένη σύνθεση
 14. αφίσα