ΑΆΒΓΔΕΖΘΙΚΜΝΞΟΠΣΤΥΦΧΨ
  1. Home
  2. Ο: 5 terms
  1. ολόγλυφο
  2. Ομόνοια
  3. ομπρέλες
  4. ορθογώνιο
  5. ΟΤΕ